Đối với các sai sót phát sinh trong quá trình truyền nhận thông điệp G dịch - Đối với các sai sót phát sinh trong quá trình truyền nhận thông điệp G Tiếng Anh làm thế nào để nói

Đối với các sai sót phát sinh trong

Đối với các sai sót phát sinh trong quá trình truyền nhận thông điệp GNT mà GNT đã được hạch toán nộp vào TK KBNN và các thông tin hạch toán vẫn đảm bảo khớp đúng với yêu cầu của NNT thì 2 bên phối hợp thực hiện cập nhật lại thông điệp, đảm bảo các thông tin khớp đúng với thông tin chứng từ điện tử gốc do NNT đã lập
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Anh) 1: [Sao chép]
Sao chép!
For the errors that arise during transmission to receive messages which have been accounting GNT GNT filed on TK KBNN accounting information and still ensure the correct match with the requirements of the NNT then 2 lateral coordination update again, make sure the information matches properly with the original electronic document information do NNT-1 set
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Anh) 2:[Sao chép]
Sao chép!
For errors incurred during transmission GNT receive messages that have been accounted GNT paid into the state treasury account and the account information while ensuring consistency with the requirements of the two sides to coordinate NNT perform updates the message, ensuring information consistency with electronic information from the original certificate established by NNT
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: