Hiện nay, thị trường việc làm đang rất khắc nghiệt và không có dấu hiệ dịch - Hiện nay, thị trường việc làm đang rất khắc nghiệt và không có dấu hiệ Tiếng Anh làm thế nào để nói

Hiện nay, thị trường việc làm đang

Hiện nay, thị trường việc làm đang rất khắc nghiệt và không có dấu hiệu hạ nhiệt nên tìm việc đã trở thành nỗi lo không nhỏ của những sinh viên năm cuối. Sơ yếu lý lịch (CV) và phỏng vấn là điều kiện không thể thiếu trong hồ sơ tìm việc. Vì vậy, để giúp sinh viên trang bị tốt hơn cho hành trang tìm việc, phần CV and interview mong muốn truyền đạt lại cho sinh biết được cách để viết một CV tốt cộng với khả năng trả lời phỏng vấn với nhà tuyển dụng và hơn thế nữa là tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng. Đầu tiên, cần phải hình dung được viết CV là viết gì, cụ thể mạch lạc như thế nào và thế nào là một CV tốt. Để sinh viên có thể nắm bắt thực tế hơn, một diễn giả có kinh nghiệm và chuyên môn đến từ trung tâm VietCV sẽ từng bước hướng dẫn và đưa ra ví dụ cụ thể để sinh viên có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Anh) 1:
Currently, the job market are very harsh and no signs of hypothermia should find work have become non-trivial anxieties of students last year. Curriculum vitae (CV) and interview are the indispensable conditions of resumes. So, to help students better equipped for the job search, CV and interview the desire to communicate back to b. knows how to write a good CV plus the ability to interview with employers and more is create the impression with recruiters. First, the need to get written CV is written, coherent specifically how and what is a good CV. So students can grasp the reality, a speaker with experience and expertise comes from VietCV Center will step by step guide and give specific examples so students could easily understand.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Anh) 2:
Currently, the market is very tough job and no signs of cooling should find work has become no small concern of the final year students. Curriculum vitae (CV) and interview as an indispensable condition in resumes. So to help students better equipped to find the inventory, the CV and interview impart desirable for students to understand how to write a good CV plus the ability to interview with employers and more more is to impress employers. First, the need to visualize what is written CV is written, coherent detail how and what a good CV. So that students can grasp reality, a speaker with experience and expertise to the center VietCV will step instruction and give specific examples so that students can understand easily.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2019 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: