Một người đàn ông biết nghĩ đôi khi là người không bao giờ hứa hẹn với dịch - Một người đàn ông biết nghĩ đôi khi là người không bao giờ hứa hẹn với Tiếng Anh làm thế nào để nói

Một người đàn ông biết nghĩ đôi khi

Một người đàn ông biết nghĩ đôi khi là người không bao giờ hứa hẹn với bạn điều gì. Không phải anh ta không đủ năng lực làm việc gì đó cho bạn, mà có khi là vì anh ta không muốn cô gái của mình phải chờ đợi.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Anh) 1: [Sao chép]
Sao chép!
A man known to think sometimes people never promise you anything. Not him incompetent to do something for you, but maybe because he does not want his girl to wait.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Anh) 2:[Sao chép]
Sao chép!
A man knows think sometimes people never promised you anything. Not him incompetent to do something for you, but sometimes is because he does not want his girl to wait.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: