Tôi muốn đi thật xa. Xa khỏi hiện tại khốn khổ này. Tôi đã cố gắng các dịch - Tôi muốn đi thật xa. Xa khỏi hiện tại khốn khổ này. Tôi đã cố gắng các Tiếng Anh làm thế nào để nói

Tôi muốn đi thật xa. Xa khỏi hiện t

Tôi muốn đi thật xa. Xa khỏi hiện tại khốn khổ này. Tôi đã cố gắng cách ly bản thân với thế giới. Nhưng cho dù tôi có cố gắng đi nữa thì cũng vô ích. Hằng đêm, tôi mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc sống mà tôi hằng mong ước. Một thế giới dành cho tôi. No right no wrong no rule for me, i'm free.... Quan trọng hơn, ở nơi đó, tôi được ở cạnh người tôi yêu. Nhưng giấc mơ dù đẹp đến đâu cũng phải tỉnh dậy. Quay về với thực tại. Tôi lại phải vác lên mình cái mặt nạ khốn kiếp. Phải chi cậu ta đưa tôi đi cùng... Tôi mệt quá! Tôi muốn đến nơi đó với cậu ta... Có lẽ tôi sẽ phải tự tìm cách thôi. Wu Ji Bi Fan
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Anh) 1: [Sao chép]
Sao chép!
I want to go far away. Away from this miserable current. I have tried to marginalize ourselves with the world. But although I have tried, also in vain. Nightly, I dream of a better life. Constant life that I desire. A world for me. No right no wrong no rule for me, I'm free. ... More important, in that place, I was next to the person I love. But my dream although nice to have to wake up. Back to reality. I had to carry her up the damn mask. Must read him take me with ... I'm tired too! I want to go to that place with him. Maybe I will have to find a way to stop it. Wu Ji Bi Fan
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Anh) 2:[Sao chép]
Sao chép!
I want to go far away. Current away from this misery. I have tried to isolate myself with the world. But even though I have tried to go further, it would be futile. Every night, I dream of a better life. The life I always wanted. A world for me. No right no wrong no rule for me, i'm free .... More important, in that place, I was next to people I love. But nice to dream though everywhere to wake up. Back to reality. I had to carry her up the damn mask. Would he take me with you ... I'm tired! I want to go there with him ... Maybe I will have to seek it. Bi Ji Wu Fan
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: