Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt trọn gói hệ thống cơ điện (M&E)1 dịch - Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt trọn gói hệ thống cơ điện (M&E)1 Tiếng Anh làm thế nào để nói

Cung cấp thiết bị và thi công lắp đ

Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt trọn gói hệ thống cơ điện (M&E)
1. Hệ thống điều hoà không khí và thông gió
2. Hệ thống điện động lực và chiếu sáng
3. Hệ thống thông tin liên lạc
4. Hệ thống âm thanh
5. Hệ thống CCTV
6. Hệ thống cấp thoát nước
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Tiếng Anh) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Equipment supply and installation system package (M & E)1. The system of air conditioning and ventilation2. electric power system and lighting3. communications system 4. sound system5. system CCTV6. water supply and sewerage system
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Tiếng Anh) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Supply of equipment and construction and installation of electrical systems Package (M & E)
1. Air conditioning systems and ventilation
2. Power system and lighting
3. Communications system
4. Sound System
5. CCTV
6. Water supply and sewerage system
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Klingon, Phát hiện ngôn ngữ, Quốc Tế Ngữ, Tiếng Agiecbaigiăng, Tiếng Aixơlen, Tiếng Armenia, Tiếng Ba Lan, Tiếng Ba Tư, Tiếng Bosnia, Tiếng Bồ Ðào Nha, Tiếng Do Thái, Tiếng Extônia, Tiếng George, Tiếng Gujarat, Tiếng Hungari, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Java, Tiếng Khmer, Tiếng Latvia, Tiếng Lituani, Tiếng Mông Cổ, Tiếng Nga, Tiếng Rumani, Tiếng Sesotho, Tiếng Séc, Tiếng Urdu, Tiếng Uz-béc, Tiếng Xu-đăng, Tiếng Yiddish, Tiếng Ý, Tiếng Zulu, Tiếng Ai-len, Tiếng An-ba-ni, Tiếng Anh, Tiếng Bantu (Ðông Phi), Tiếng Basque, Tiếng Bengali (Ấn Ðộ), Tiếng Bungary, Tiếng Bêlarút, Tiếng Catalan, Tiếng Cebuano, Tiếng Chichewa, Tiếng Creole ở Haiti, Tiếng Croatia, Tiếng Dravidian, Tiếng Galicia, Tiếng Hausa, Tiếng Hin-đi (Ấn Ðộ), Tiếng Hmong, Tiếng Hà Lan, Tiếng Hàn, Tiếng Igbo, Tiếng Indonesia, Tiếng Kazakh, Tiếng Latinh, Tiếng Lào, Tiếng Macedonia, Tiếng Malagasy, Tiếng Malayalam, Tiếng Malta, Tiếng Maori, Tiếng Marathi, Tiếng Mã Lai, Tiếng Na Uy, Tiếng Nam Phi, Tiếng Nepal, Tiếng Nhật, Tiếng Philippin, Tiếng Pháp, Tiếng Phần Lan, Tiếng Punjab, Tiếng Slovak, Tiếng Slovenia, Tiếng Tamil, Tiếng Telugu, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Thụy Ðiển, Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Ukraina, Tiếng Việt, Tiếng Xéc-bi, Tiếng Xứ Wale, Tiếng Yoruba, Tiếng Ðan Mạch, Tiếng Ðức, Tiếng Ý, Tiếng Ả-rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2020 I Love Translation. All rights reserved.

E-mail: